Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1...2345678
09.11.
2013

Ten druhý není hloupý - je jiný

Kurz pro ČLK - místo konání kurzu: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Začátek 9.11. 2013 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 15:00

 

Je chybou se domnívat, že ostatní lidé myslí a jednají stejně jako my. Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk, kterého řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory, motivacemi a vlastnostmi, nemohou dlouhodobě ve své funkci uspět. O manažerském úspěchu totiž významně rozhoduje kromě jiného i pochopení takzvané „jinakosti“ všech podřízených. A naopak – většina nedorozumění a konfliktů vzniká právě nepochopením osobnostních specifik jejich aktérů.

 

Lékaři – účastníci kurzu získají nejprve potřebné informace o svém vlastním osobnostním typu, v další části programu pak také o všech dalších osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich podřízení. To jim v jejich manažerské praxi pomůže k lepším u pochopení názorů a postojů jejich podřízených a usnadní jim práci s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí.

 

Kurz je veden interaktivní metodou, kde se střídají testy s individuálními a skupinovými cvičeními. Jeho součástí jsou také příklady ze zdravotnické praxe.

 

Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří již mají větší či menší manažerské zkušenosti, stejně jako těm, kteří se na manažerskou pozici teprve připravují.

 

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

28.09.
2013

Než to dělat špatně, to raději vůbec

Místo konání kurzu: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Začátek 28.9. 2013 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 14:30

 

 

 

Kurz je věnován často opomíjené a nedoceňované oblasti manažerské zodpovědnosti – formální komunikaci s podřízenými. Pro ni skutečně v plné míře platí to, co stojí v názvu tohoto programu.

V různé míře bude čas věnován všem třem oblastem, které formální komunikaci v praxi představují - výběru nových zaměstnanců (přijímací pohovory),poradám a především pak hodnotícím pohovorům, které se v současnosti již provádějí ve většině našich zdravotnických zařízení (pokud tomu tak není, má většina zařízení v plánu s nimi co nejdříve začít). Tyto hodnotící pohovory jsou přitom často zdrojem mnoha nedorozumění a jen zřídkakdy se provádějí opravdu profesionálně. Většina zdravotníků, kterých se to týká, je považují za nutné zlo. Přitom při správné realizaci mohou být velkým přínosem.

Program je veden interaktivní metodou, kde dominuje především řízená skupinová diskuze, která je průběžně doplňována příklady z praxe a videoukázkami. Účastníci mají také možnost vyzkoušet si nově získané dovednosti formou hraní rolí. Celý kurz je připraven s ohledem na specifika zdravotnictví.

Lékaři – účastníci kurzu získají potřebné komplexní znalostní a dovednostní vybavení pro svoji další úspěšnou manažerskou kariéru a na svá pracoviště se vrátí s individuálním plánem konkrétních kroků, které budou chtít v souvislosti s tématem kurzu udělat.

Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří již mají větší či menší manažerské zkušenosti, stejně jako těm, kteří se na manažerskou pozici teprve připravují.

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

18.05.
2013

Základy marketingu pro podnikatele ve službách

Kurz se koná na adrese: Akademie profesionální kosmetiky Olgy Knoblochové, Vodičkova 791/39, Pasáž „Světozor“ III.patro, 112 09 Praha 1 - Nové Město

Začátek programu 18.5. 2013 od 9:00, konec pak v 15:30


Seminář je zaměřený na pochopení zákonitostí marketingu ve službách a jeho významu pro úspěšnost v podnikání.

Řízená diskuze na téma moderního marketingového přístupu k podnikání v oblasti služeb a konkrétní kroky k osvojení jednoduchého, ale účinného marketingového plánování.

Hlavní témata kurzu:

 • Co je to marketing ve službách – jeho specifika a zákonitosti
 • Marketingová strategie – její součásti a pravidla s ohledem na sektor služeb
 • Marketingový plán včetně SWOT analýzy
 • Marketingová taktika (marketingový mix ve službách a jak s ním pracovat)
 • Vytvoření základu marketingového plánu každým účastníkem


Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze s cvičeními a individuálními úkoly. Účastníci si odnesou základní kostru marketingového plánu pro svoje konkrétní pracoviště.

 

Přihlásit se lze na webové adrese: www.apk-kurzy.cz v sekci "Odborné semináře"

26.09.
2013

Leadership versus management - je nebo není to totéž?

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 26.9.2013 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Interaktivní program kurzu je určen všem, kdo chtějí hlouběji proniknout do problematiky vedení (leadershipu) a řízení (managementu), komplexně pochopit rozdíly mezi nimi a efektivně pak tyto znalosti a devednosti využít ve své pracovní praxi.

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Ujasnění pojmů leadership a management - skupinová diskuze
 • Různé styly vedení a jejich využití v praxi - test a diskuze
 • Způsoby vedení/řízení adekvátní jednotlivým stylům vedení - případové studie
 • Vlastnosti kvalitního leadera - diskuze a samostaná práce účastníků
 • Orientace na výkon a/nebo na lidi - zásadní zamyšlení, test, diskuze o praktické aplikaci v manažerské práci
 • SWOT analýza účastníků - individuální práce pro následující praktické využití

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

 

 

27.04.
2013

Kultivace vztahu s klientem ve službách

Kurz se koná na adrese: Akademie profesionální kosmetiky Olgy Knoblochové, Vodičkova 791/39, Pasáž "Světozor" III. patro, Praha 1
Začátek kurzu je v 9:00, ukončení programu pak v 15:30

Společná diskuze o tom, jak co nejlépe pochopit svoje klienty, a tím získat jejich loajalitu. Jedině neustálá práce na kvalitě vztahu s klienty totiž vede k dlouhodobému úspěchu.

Hlavní témata kurzu:

 • Vztah a s klientem – co ho vytváří, formuje a ovlivňuje
 • Pravidla budování vztahu s klientem s ohledem na sektor služeb
 • Osobnost klienta a jeho motivace
 • Formy „prodeje“ a jak ovlivňují vztah s klienty (nácvik vhodné argumentace) v oblasti služeb
 • Různé typy klientů a rozdílnost práce s nimi (role s následnou diskuzí)
 • Osobnostní typologie a její vliv na dlouhodobý vztah s klientem

 

Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze s individuálními a skupinovými cvičeními. Účastníci mají také dostatek prostoru pro své individuální zamyšlení a čas na pochopení toho, jak by mohli změnit k lepšímu svoje vztahy s klienty.

Přihlásit se lze na webové adrese: www.apk-kurzy.cz v sekci "Odborné semináře"

 

1...2345678