Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567
11.04.
2015

Jak se vyhnout komunikačním pastem ve zdravotnictví

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 11.4.2015 v 9:00 (registrace od 8:30), konec v 15:00

Kurz je určen lékařům, kteří si uvědomují důležitost komunikace pro jejich práci a chtějí se v této oblasti dále rozvíjet s cílem zlepšit formu komunikace tak, aby pokud možno nedocházelo k nepříjemným situacím,které komplikují poskytování zdravotní péče.

V průběhu kurzu je pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Specifika komunikace ve zdravotnictví a jejich dopady na každodenní život lékařů
 • Různé oblasti komunikace ve zdravotnictví a jak se v nich vyhnout nepříjemnostem (komunikace s pacienty, jejich doprovodem, s kolegy-zdravotníky)
 • Každý pacient se chová jinak - pochopení jejich specifik a výhody přizpůsobení komunikace těmto specifikům
 • Úskalí nevyvážené komunikace s kolegy-zdravotníky, co mohou způsobit a jak se jim vyhnout
 • Diskuze o konkrétních komunikačních situacích ze zdravotnické praxe
 • Zvláštní skupiny pacientů a jak s nimi komunikovat (senioři, děti, duševně a telesně handikepovaní...)
 • Závěrečná diskuze a shrnutí


Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

07.07.
2014

Efektivní firemní komunikace - nutná podmínka optimálního výkonu zaměstnanců

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 7.7. 2014 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Kurz je určen těm, komu leží na srdci kvalita firemní komunikace a chtějí komplexně porozumět tomu, co všechno tuto komunikaci ovlivňuje a jak je ji možno kultivovat na všech úrovních řízení. Je veden interaktivní metodou, kdy se střídá skupinová diskuze s individuálními a skupinovými cvičeními a také s případovými studijemi a testy.

V průběhu kurzu je pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Typy a formy firemní komunikace
 • Význam komunikace v životě firmy
 • Role a kompetence jednotlivých skupin zaměstnanců v oblasti komunikace
 • "Komunikační" případové studie a společná diskuze o nich
 • Jak kultivovat firemní komunikaci?
 • Společná diskuze o konkrétních příkladech komunikace ve firemním životě - diskuze a rozbor
 • Závěrečná diskuze

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

09.11.
2013

Ten druhý není hloupý - je jiný

Kurz pro ČLK - místo konání kurzu: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Začátek 9.11. 2013 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 15:00

 

Je chybou se domnívat, že ostatní lidé myslí a jednají stejně jako my. Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk, kterého řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory, motivacemi a vlastnostmi, nemohou dlouhodobě ve své funkci uspět. O manažerském úspěchu totiž významně rozhoduje kromě jiného i pochopení takzvané „jinakosti“ všech podřízených. A naopak – většina nedorozumění a konfliktů vzniká právě nepochopením osobnostních specifik jejich aktérů.

 

Lékaři – účastníci kurzu získají nejprve potřebné informace o svém vlastním osobnostním typu, v další části programu pak také o všech dalších osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich podřízení. To jim v jejich manažerské praxi pomůže k lepším u pochopení názorů a postojů jejich podřízených a usnadní jim práci s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí.

 

Kurz je veden interaktivní metodou, kde se střídají testy s individuálními a skupinovými cvičeními. Jeho součástí jsou také příklady ze zdravotnické praxe.

 

Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří již mají větší či menší manažerské zkušenosti, stejně jako těm, kteří se na manažerskou pozici teprve připravují.

 

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

28.09.
2013

Než to dělat špatně, to raději vůbec

Místo konání kurzu: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Začátek 28.9. 2013 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 14:30

 

 

 

Kurz je věnován často opomíjené a nedoceňované oblasti manažerské zodpovědnosti – formální komunikaci s podřízenými. Pro ni skutečně v plné míře platí to, co stojí v názvu tohoto programu.

V různé míře bude čas věnován všem třem oblastem, které formální komunikaci v praxi představují - výběru nových zaměstnanců (přijímací pohovory),poradám a především pak hodnotícím pohovorům, které se v současnosti již provádějí ve většině našich zdravotnických zařízení (pokud tomu tak není, má většina zařízení v plánu s nimi co nejdříve začít). Tyto hodnotící pohovory jsou přitom často zdrojem mnoha nedorozumění a jen zřídkakdy se provádějí opravdu profesionálně. Většina zdravotníků, kterých se to týká, je považují za nutné zlo. Přitom při správné realizaci mohou být velkým přínosem.

Program je veden interaktivní metodou, kde dominuje především řízená skupinová diskuze, která je průběžně doplňována příklady z praxe a videoukázkami. Účastníci mají také možnost vyzkoušet si nově získané dovednosti formou hraní rolí. Celý kurz je připraven s ohledem na specifika zdravotnictví.

Lékaři – účastníci kurzu získají potřebné komplexní znalostní a dovednostní vybavení pro svoji další úspěšnou manažerskou kariéru a na svá pracoviště se vrátí s individuálním plánem konkrétních kroků, které budou chtít v souvislosti s tématem kurzu udělat.

Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří již mají větší či menší manažerské zkušenosti, stejně jako těm, kteří se na manažerskou pozici teprve připravují.

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

1234567